Tag: #

Trình diễn công nghệ

Tiếp cận sớm để nằm trong tốp đầu triển khai 5G

Tiếp cận sớm để nằm trong tốp đầu triển khai 5G

TTO - “4G chúng ta đã đi sau. Do đó, các nhà mạng Việt Nam phải kịp thời nắm bắt 5G để Việt Nam có thể trở thành quốc gia thuộc về tốp đi đầu triển khai 5G trong thời gian tới”.